Szállítót keresek SZÁLLÍTANI SZERETNÉNK Kapcsolat Rólunk Szerződési feltételek Adatkezelési szabályzat futarom.footer.pages.home.faqSection.title Partnerprogram Bejelentkezés Regisztráció
Regisztráció

Adatkezelési szabályzat

A VERSENYHAJÓ Értékteremtési és Tanácsadó Kft. (a továbbiakban: Társaság) – mint a FUTÁROM.COM tulajdonosa és üzemeltetője – a jelen Adatvédelmi szabályzattal tájékoztatja a Felhasználókat arról, hogy milyen feltételek mellett végzi a FUTÁROM.COM-on elérhető Szolgáltatások során a Felhasználók személyes adatainak kezelését. Ennek részeként a jelen Adatvédelmi szabályzat tájékoztatást nyújt többek között a Társaság által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyekről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

A jelen Adatvédelmi szabályzat a FUTÁROM.COM használatának és a FUTÁROM.COM-on elérhető Szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazó Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi, ezért a Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Felhasználók a jelen Adatvédelmi szabályzatot is elfogadják, mely az alábbi linken érhető el: https://www.futarom.com/szerzodesi-feltetelek

A jelen Adatvédelmi szabályzatban a Felhasználó fogalmába a Vállalati Hirdetést feladó társaság képviseletében eljáró természetes személy is beletartozik.

A jelen Adatvédelmi szabályzat 7. és 8. pontja irányadó a Társaság által meghirdetett és lebonyolított promóciós játékokon részt vevő személyek jogaira.

A Társaság adatkezelőnek minősül mindazon adatok tekintetében, és kezeli mindazon adatokat, amelyeket a Felhasználók a FUTÁROM.COM látogatása, használata, a FUTÁROM.COM-on elérhető bármely Szolgáltatás igénybevétele során átadnak a Társaság részére, feltöltenek a FUTÁROM.COM-on valamint amely adatokat ezen tevékenységek során a Társaság a Felhasználóról gyűjt. Személyes adatnak minősül minden adat, amely egy meghatározott, ténylegesen azonosított vagy azonosítható természetes személlyel („érintett”) kapcsolatba hozható, így különösen az érintett neve, adóazonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A jelen Adatvédelmi szabályzat kizárólag azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket a Felhasználók a Társaság rendelkezésére bocsátanak annak érdekében, hogy a FUTÁROM.COM megfelelő módon használható legyen, illetve amelyeket a Társaság gyűjt Felhasználókról. Amennyiben valamely Felhasználó önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre az Adatvédelmi szabályzat nem terjed ki.

A Felhasználók a jelen Adatvédelmi szabályzat elolvasása és értelmezése után maguk döntenek arról, hogy megadják-e a FUTÁROM.COM-on igénybe vehető Szolgáltatások használatához szükséges adatokat. Az adatok megadása tehát önkéntes, azonban felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy egyes esetekben az adatok megadása nélkül a Felhasználó nem fogja tudni az adat megadásához kötött Szolgáltatást igénybe venni, illetve a FUTÁROM.COM valamennyi funkcióját használni. Ezen eseteket az adott Szolgáltatás megrendelésére szolgáló FUTÁROM.COM felületen jelezzük.

A FUTÁROM.COM böngészésének, megfelelő használatának, valamint az egyes Szolgáltatások igénybevételének az a feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglalt feltételeket a Felhasználó elfogadja. A FUTÁROM.COM látogatásával, továbbá bizonyos adatkezelések esetén a FUTÁROM.COM Szolgáltatásának igénybevételével, illetve a FUTÁROM.COM-ra feltöltött hirdetésre való jelentkezéssel, a felhasználói fiók létrehozása és hirdetésfeladás során a Általános Szerződési Feltételek elfogadásával (ez utóbbi esetben az elfogadási folyamat részeként) a Felhasználó elismeri, hogy a jelen Adatkezelési szabályzatot megismerte és annak rendelkezéseit elfogadta, továbbá a Felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott célokra és feltételekkel történő felhasználásához és kezeléséhez.

1. Általános információk:

1.1 A Társaság a jelen Adatkezelési szabályzat szerinti személyes adat kezelést egyebek mellett különösen az alábbi szabályok alapján végzi:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.);
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai.

1.2 Amennyiben Ön a FUTÁROM.COM-ot böngészi, látogatja, a látogatói személyes adatainak kezelésére vonatkozó általános érvényű tájékoztatást a jelen pontban találja. Az Adatvédelmi szabályzat egyes adatkezelési helyzetekre az alábbi 2-5. pontokban további tájékoztatást, illetve kivételeket is tartalmaz:

 • Amennyiben a FUTÁROM.COM-on elérhető hirdetésekre vonatkozó Szolgáltatásokat igénybe veszi, úgy e Szolgáltatásokkal kapcsolatos jogviszonyra vonatkozóan személyes adatainak kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a 2. pontban talál.
 • A Társaság cookie (süti) használatával kapcsolatosan részletes tájékoztatást a 3. pontban talál.
 • Az ügyfélszolgálattal és panaszbejelentésekkel összefüggő adatkezelésről a 4. pont tartalmaz tájékoztatást.
 • A Társaság üzletszerzési célú adatkezelésével kapcsolatban az 5. pont tartalmazza a szükséges tájékoztatást.
 • A Társaság a FUTÁROM.COM-on elérhető egyes Szolgáltatásokkal kapcsolatban további igénybevételi feltételeket is meghatározhat, melyekre vonatkozóan a Szolgáltatói FUTÁROM.COM-on, az egyes szolgáltatásokat bemutató tájékoztatóban vagy az Általános Szerződési Feltételekben talál tájékoztatást.

1.3 Az adatkezelés általános jogalapja:

 • (a) az érintett előzetes, önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása: a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban, közvetlen üzletszerzés, hírlevelek küldése érdekében történő, valamint ügyfélszolgálattal történő kommunikáció esetén;
 • (b) jogszabály által adott felhatalmazás vagy kötelező rendelkezés alapján: így különösen, de nem kizárólagosan a fogyasztóvédelmi előírások szerinti irat- és adatmegőrzés, valamint a számlázással összefüggő számviteli nyilvántartások esetén,
 • (c) jogszabályi rendelkezéssel biztosított más jogalap: jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése céljából, akkor is, ha a hozzájárulás esetleg nem áll rendelkezésre, a jelen Adatvédelmi szabályzattal biztosított, az érintett személyes adatokhoz fűződő jogát veszélyeztető kockázatokat kezelő intézkedések mellett.

1.4. Az adatkezelés célja:

 • A Társaság a személyes adatokat kizárólag a jelen Adatkezelési szabályzatban előre meghatározott, konkrét adatkezelési cél elérése érdekében kezeli. A Társaság kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely ezen célok megvalósításához szükségesek és arra alkalmasak, továbbá a Társaság a személyes adatokat a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A személyes adatok kezelésének időtartamát jogszabály is előírhatja, ilyen esetben a Társaság az érintett személyes adatokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam alatt kezeli, illetve őrzi meg.
 • A Társaság adatkezelési céljai, amelyek érdekében a Társaság a Felhasználó személyes adatait kezeli:
  • A FUTÁROM.COM működése során a Felhasználók és a Társaság között fennálló jogviszonyokhoz kapcsolódóan a Társaság jogainak gyakorlása illetve kötelezettségeinek teljesítése;
  • A felhasználói jogviszonyokkal kapcsolatos érdekérvényesítés (például abban az esetben, ha egy Felhasználó hirdetésével vagy egyéb tevékenységével kapcsolatosan panasz érkezik a Társaság részére, vagy eljárás indul a Felhasználó ellen, amelynek során az eljáró hatóságok adatszolgáltatást igényelnek a Társaságtól);
  • A FUTÁROM.COM működéséhez kapcsolódó kommunikáció (ezen belül a Társaság és a Felhasználó között, valamint több Felhasználó között folytatott kommunikáció);
  • Ügyfélszolgálati funkciók ellátása;
  • Hírlevelek küldése, közvetlen üzletszerzés végzése;
  • A FUTÁROM.COM látogatottságának számszerűsíthetősége, az ott elérhető Szolgáltatások kapcsán statisztikák készítése;
  • A Szolgáltatások védelme az illetéktelen behatolás ellen;
  • A FUTÁROM.COM felhasználói interfészének ergonómiájának (azaz a felhasználóbarát kelezési felület kialakítása és működtetése), az azokon keresztül elérhető Szolgáltatásoknak a fejlesztése;
  • a FUTÁROM.COM-on reklámot elhelyező partnerek kiszolgálása annak érdekében, hogy az általuk a FUTÁROM.COM-on elhelyezett reklámok megfelelően működjenek, illetve releváns reklámok kerüljenek megjelentetésre.
  • A Felhasználó azon adatait, amelyek a Szolgáltatások Felhasználó által történt igénybevételére vonatkoznak, a Társaság nem kizárólag közvetlenül az adott Szolgáltatások teljesítése céljából kezeli, hanem közvetett célok érdekében is: így különösen Szolgáltatása hatékonyságának növelése, a Felhasználó részére testre szabott hirdetések megjelenítése céljából. A Felhasználó által adatainak kezelésére adott hozzájárulás (amelyet a Felhasználó a FUTÁROM.COM használatával megad) tehát arra is kiterjed, hogy a Társaság figyelemmel kísérje, hogy a FUTÁROM.COM Felhasználói milyen módon használják a FUTÁROM.COM-ot és az ott elérhető Szolgáltatásokat, azaz többek között, milyen hirdetéseket tekintenek meg, milyen hirdetéseket adnak fel, milyen gyakorisággal és tartalommal aktívak a FUTÁROM.COM-on. Ezen adatok felhasználásával a Társaság a hirdetési és mérési rendszereit is fejleszti, így különösen a Szolgáltatásokban a Felhasználók részére érdeklődésüknek megfelelő hirdetéseket jelenít meg, azaz a Felhasználók a megadott adataiktól és a hirdetésekkel kapcsolatos aktivitásuktól függően más és más hirdetést kaphatnak.
  • A FUTÁROM.COM használata során a Társaság az alábbi további adatokat gyűjti a látogatókról, illetve Felhasználókról: a Felhasználók IP címe és forgalmi aktivitásuk (tehát a FUTÁROM.COM-on keresztül végzett tevékenységük) adatai kerülnek rögzítésre a Társaság által, annak érdekében, hogy a FUTÁROM.COM látogatottsága számszerűsíthető legyen, és az esetlegesen felmerülő hibákat és betöréseket a Társaság azonosíthassa. Ezen adatok tekintetében a Felhasználók személyes adatokkal kapcsolatos érdekeit védi egyrészt az, hogy a Felhasználó ezen adatkezelést megtilthatja, másrészt az, hogy ezen adatokat a Társaság nem kapcsolja össze a Felhasználó azonosító adataival, és ezen adatok továbbítására csak anonimizált – vagyis személyes adatnak nem minősülő – formában kerül sor.
  • Adatbiztonság: A Társaság biztosítja az általa kezelt személyes adatok biztonságát a megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási szabályok kialakításával, így a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen. A személyes adatokat tartalmazó adatbázisokat titkosítva tároljuk, és az adatbázishoz csak a Társaság azon alkalmazottai férnek hozzá, akiknek ügyfélszolgálati, hibaelhárítással, vagy érdekérvényesítéssel összefüggő munkakörük miatt erre szükségük van. Minden esetben, amikor egy adott cél eléréséhez anonimizált adatok is elegendők, a Társaság elvégzi az anonimizálást. Az adatkezelések részletes feltételeiről az alábbi pontokban található további tájékoztatás.

2. A FUTÁROM.COM-on elérhető egyes Szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelések:

 • Hirdetésfeladás

2.1.1 A FUTÁROM.COM-on történő hirdetés feladásának előfeltétele az alábbi személyes adatok megadása:

 • Név
 • Telefonszám (Mobiltelefonszám)
 • E-mail cím
 • Jelszó
 • Irányítószám
 • IP cím

Felhasználói fiók létrehozása esetén a Felhasználó profilképet rendelhet fiókjához. A profilkép mint személyes adat nem kötelezően, hanem önkéntesen választhatóan megadandó adat, ezen adat megadása nélkül is lehetséges a felhasználói fiók létrehozása.

2.1.2 Az adatkezelés időtartama:

 • felhasználói fiók létrehozása esetén legalább a felhasználói fiók fennállásáig, annak hiányában az adott Szolgáltatásra vonatkozó határozott időtartamig, illetve a Szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges időtartamig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig. Kivételt képez a fenti határidők alól, amennyiben a Társaságnak törvényi kötelezettsége egyes adatok kezelése. Ebben az esetben a törvényes cél megvalósulásáig kezeli az adatokat.

2.1.3 Az adatkezelés jogcíme:

 • (a) az érintett előzetes, önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása: a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban, közvetlen üzletszerzés, hírlevelek küldése érdekében történő, valamint ügyfélszolgálattal történő kommunikáció esetén;
 • (b) jogszabály által adott felhatalmazás vagy kötelező rendelkezés alapján: így különösen, de nem kizárólagosan a fogyasztóvédelmi előírások szerinti irat- és adatmegőrzés, valamint a számlázással összefüggő számviteli nyilvántartások esetén (látsd.: 2.2.3),
 • (c) jogszabályi rendelkezéssel biztosított más jogalap: jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése céljából, akkor is, ha a hozzájárulás esetleg nem áll rendelkezésre, a jelen Adatvédelmi szabályzattal biztosított, az érintett személyes adatokhoz fűződő jogát veszélyeztető kockázatokat kezelő intézkedések mellett.

Ebben az esetben a törvényes cél megvalósulásáig kezeli az adatokat.

2.2 Ellenérték fejében igénybe vehető Szolgáltatások

2.2.1 A Szolgáltatások megrendelése során kezelt adatok köre a 2.1 pontban meghatározott adatok, továbbá:

 • Számlázási név
 • Számlázási cím

2.2.2 Az adatkezelés célja a fenti adatok tekintetében – a 2.4 pontban meghatározott célokon kívül – a Szolgáltatás díjának számlázása, beszedése, fizetés lebonyolításában való közreműködés, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése.

2.2.3 Az adatkezelés időtartama:

 • azon adatok tekintetében, amelyek a Szolgáltatással kapcsolatos számviteli bizonylatokon (számlákon) szerepelnek (a Felhasználó által megadott számlázás név, cím, továbbá a megrendelt Szolgáltatás), valamint a számviteli szabályok által ezek alátámasztására szolgáló adatok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmében az adatok keletkezésétől számított 8 évig tárolandóak, amely adatkezelés kötelező.

2.2.4 Az adatkezelés jogcíme:

 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény által a számviteli bizonylatok és az azok alátámasztására szolgáló adatok megőrzésére előírt szabályok.

2.3 Valamennyi Szolgáltatásra irányadó adatkezelési információk

2.3.1 A hirdetéseket a Társaság tárolja, így amennyiben a Felhasználó a hirdetésében személyes adatot ad meg, annak megadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul az érintett személyes adat Társaság által történő kezeléséhez.

A hirdetések tárolásának célja: statisztikák készítése, adatbázis tárolása és működtetése, FUTÁROM.COM működésének ellenőrzése, visszaélések megakadályozása, felhasználói élmény javítása.

2.3.2 A 2.1, és 2.2. pontokban meghatározott adatkezelések általános célja – az ott meghatározottakon túl – a Szolgáltatásokra vonatkozó jogviszonyok létrehozása, az azokból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, a Szolgáltatás nyújtása, működés ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása, a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, statisztikák készítése, forgalom és a felhasználói aktivitás és szokások figyelemmel kísérése és rögzítése, ezáltal a FUTÁROM.COM Felhasználói részére személyre szabott hirdetések ajánlása

2.3.3 Az adatkezelés időtartama:

 • Amennyiben az adatkezelés önkéntes és a Felhasználó hozzájárulásán alapul, a Felhasználó hozzájárulásának visszavonása esetén a Társaság megszünteti az adat kezelését, kivéve az alábbi eseteket:
  • amennyiben a Felhasználó igénybe veszi azon Szolgáltatásokat, amely nyújtásához az adott adatok a jelen Adatvédelmi szabályzat szerint kötelezőek, illetve törvényben meghatározott esetekben azt követően a cél megvalósulásáig.

2.3.4 Üzenetküldő rendszerrel kapcsolatos adatkezelés:

 • A Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan, amennyiben a Felhasználók az egymással való kapcsolatfelvételre a Társaság által üzemeltetett üzenetküldő rendszert alkalmazzák, annak használatával hozzájárulásukat adják az üzenetküldő rendszeren történő üzeneteik Társaság által történő rögzítéséhez, kezeléséhez és esetleges ellenőrzéséhez. A Társaság a hirdetésekre történő jelentkezést jogosult, de nem köteles ellenőrizni. Az adatkezelés célja a Felhasználók közötti kommunikáció ellenőrzése, visszaélések megakadályozása, az Általános Szerződési Feltételek szerinti működés ellenőrzése, Szolgáltatás nyújtása. Az üzenetküldő rendszeren keresztül küldött kommunikáció alatt érteni kell valamennyi írásbeli üzenetet, fényképet, videót, bármely csatolmányt.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig, de legfeljebb az utolsó kommunikációtól számított 28 napig, illetve, amennyiben az korábbi, a feltöltött hirdetés FUTÁROM.COMról történő törléséig, a hirdetés törlésének kezdeményezésétől számított 15. napig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

2.3.5 Igényérvényesítéssel kapcsolatos adatkezelés:

 • A Társaság a Felhasználóval szemben történő igényérvényesítés, a Társaság vagy harmadik személy jogos érdekének védelme és érvényesítése céljából az érintett jogviszony megszűnésétől számított 24 hónap időtartam alatt 2.1, és 2.2. pontokban meghatározott adatokat, a hirdetést, valamint a Felhasználók kommunikációjának tartalmát, amely a Társaság által üzemeltetett üzenetküldő rendszeren keresztül történik, tárolja és megőrzi, az erre a célra szolgáló zárolt adatbázisban. Az adatbázishoz kizárólag a Társaság ügyvezetője és az érdekérvényesítésben részt vevő, erre felhatalmazott munkavállalója vagy megbízottja fér hozzá.

Az igényérvényesítéssel kapcsolatos adatkezelés jogalapja: a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) ,6 cikkének a) és b) pontja, melynek értelmében személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül: a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A Társaság a jelen pont alapján kizárólag abban az esetben kezeli a 2.1.1 és a 2.3.1 pontban meghatározott személyes adatokat, amennyiben azok kezelése egy a FUTÁROM.COM-on feladott hirdetés vagy igénybe vett szolgáltatás kapcsán a hirdető vagy harmadik személy, hatóság által tett panasz, bejelentés, jogsérelem miatt történő igényérvényesítés miatt szükségessé válik annak érdekében, hogy a jogsértés, sérelem megtörténte, az esetleges felelős személye megállapítható legyen és a sérelem orvoslásra kerülhessen. Ilyen eset például, amikor egy Felhasználó panasszal él egy hirdetéssel szemben a Társaságnál arra hivatkozva, hogy a hirdetés sérti a Felhasználó jogait (például szerzői jogait) vagy jogos érdekeit. Ebbe a körbe tartozik az is, ha egy Felhasználó kezdeményezésére hatósági, rendőrségi vagy egyéb eljárás indul egy hirdetéssel kapcsolatos jogsértés (például félrevezető hirdetés) miatt. Végül hasonló eset az is, ha a Felhasználó a Társaság eljárásával, szolgáltatásával kapcsolatosan kíván panasszal élni. Ezekben az esetekben a Társaság annak érdekében, hogy az esetleges jogsértések feltárhatóak legyenek, kezeli az ügyben érintett Felhasználóval, illetve hirdetéssel kapcsolatban rendelkezésére álló adatokat. Ezen adatkezelés hiányában az ilyen jogsértések feltárása és kiküszöbölése aránytalan nehézségbe ütközne, és sértené a Felhasználók azon jogos érdekét, hogy a Szolgáltatásokat biztonságosan, a jogsérelem lehetőségének minimalizálásával vehessék igénybe. Különösen az járna aránytalan, a személyes adatok kezelésénél súlyosabb érdeksérelemmel, ha az esetlegesen jogellenesen eljáró (például csaló) hirdetők azzal kerülhetnék el a felelősségre vonást, hogy egyszerűen töröltetik adataikat a Társaság által.

2.4 Cookie technológia alkalmazása

2.4.1 A Cookie technológia leírása, a kezelt adatok köre:

 • A FUTÁROM.COM-on tett látogatás során, illetve az ott elérhető Szolgáltatások igénybevételekor, a Felhasználó által adott hozzájárulás esetén egy vagy több karaktersorozatból álló azonosító file („süti” vagy „cookie”) kerül megküldésre és elhelyezésre a Felhasználó elektronikus hírközlő végberendezésén, számítógépén. A cookie által a Felhasználó böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik. A Társaság ezek alapján a Felhasználóknak a FUTÁROM.COM használatával, böngészési szokásaival kapcsolatos adatait kezeli, és tárolja a munkamenet során megadott adatokat. A cookie-k használatát a Felhasználó a FUTÁROM.COM-on megjelenő felugró ablak segítségével hagyhatja jóvá.

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” típusúak. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig, lejáratáig tárolja, feltéve, hogy azt a Felhasználó nem törli vagy tiltja le (lásd lejjebb), míg az ideiglenes cookie a böngésző becsukásával, az adott munkamenet végével, automatikusan törlődik. Amennyiben a cookie állandó (vagyis nem ideiglenes) jelleggel kerül elhelyezésére, az adatokat a Szolgáltató 365 napig, illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó a hozzájárulását jelen Adatvédelmi Szabályzat feltételei szerint vissza nem vonja. A jelen pontban meghatározott célból kezelt adatokat a Társaság haladéktalanul törli, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a Felhasználó így rendelkezik.

2.4.2 Az adatkezelés célja és módja:

 • A cookie-k a felhasználói élmény testre szabásához, a személyre szabott kiszolgálás érdekében, a FUTÁROM.COM-on elérhető, információs társadalommal összefüggő (elektronikus kereskedelmi) szolgáltatások személyre szabott nyújtása érdekében, a Felhasználók azonosítása, a részükre kedvezőbb, érdeklődésüknek megfelelő tartalmak kialakítása és elérhetővé tétele érdekében kerülnek alkalmazásra. A cookie-k által felvett adatok kezelésének célja továbbá a látogatottsági információk gyűjtése, statisztikák készítése.

A cookie-k általi adatkezelés célja a felhasználói élmény testre szabása, így azok a személyre szabott kiszolgálás érdekében, a FUTÁROM.COM-on elérhető, információs társadalommal összefüggő (elektronikus kereskedelmi) szolgáltatások személyre szabott nyújtása érdekében, továbbá a Felhasználók azonosítása, a részükre kedvezőbb, érdeklődésüknek megfelelő tartalmak kialakítása és elérhetővé tétele érdekében, valamint azért kerülnek alkalmazásra, hogy az azonosítást követő bejelentkezést követően a Felhasználó a belépéshez kötött funkciókat használhassa. A cookie-k által felvett adatok kezelésének célja továbbá látogatottsági információk gyűjtése, statisztikák készítése. A Társaság a FUTÁROM.COMról begyűjtött cookie-információk segítségével követni tudja az új és visszatérő látogatók számát, statisztikákat tud készíteni a FUTÁROM.COM-on érzékelt aktivitásról, a Felhasználók által felkeresett oldalakról, így jobban megismerheti a használati szokásokat, továbbá lehetősége nyílik információkat elemezni, hogy ezzel is elősegíthesse a FUTÁROM.COM szolgáltatásainak fejlesztését és javítását.

A FUTÁROM.COM-on alkalmazott cookie-k típusuk, funkcióik szerint:

 • analitika, követés cookie
 • weboldalon keresztül követés, hirdetések személyre szabása
 • bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

2.4.3 Az adatkezelés jogcíme:

 • A cookie-k által gyűjtött adatok kezelését a Társaság az igénybevevő önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. Azonban amennyiben a cookie-k használatát a Felhasználó letiltja, illetve annak elhelyezéséhez és használatához nem járul hozzá, abban az esetben nem feltétlenül biztosított a FUTÁROM.COM valamennyi funkciójának zavartalan használata, ez bizonyos Szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul: Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a.) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, továbbá az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155.§ (4) bekezdése szerinti hozzájárulás.

A Felhasználó a böngészőjében képes törölni a sütit a saját számítógépéről, valamint annak alkalmazását le is tilthatja. A sütiket jellemzően a böngészők Eszközök / Beállítások menüjében az Adatvédelem beállítások alatt lehet kezelni. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításának (tiltás / visszavonás) módosításával a Felhasználó elutasíthatja, illetve kiválogathatja azokat. A Felhasználó a Google Analytics hirdetési funkcióit és a Google Display Hálózat hirdetéseit a Google fiókjába történő belépésével tilthatja le, vagy szabhatja személyre.

Ügyfélszolgálattal és panaszbejelentésekkel kapcsolatos adatkezelések

2.5.1 A Társaság ügyfélszolgálata a Társaság szolgáltatásával kapcsolatos kérdéseket és a felhasználói megkereséseket, panaszokat pedig az erre fenntartott e-mailcímen vagy postai úton fogadja, melyek a https://www.futarom.com/kapcsolat oldalon találhatóak.

2.5.2 A kezelt adatok köre:

 • Fogyasztónak minősülő személy által tett panaszbejelentések kivizsgálása esetén az alábbiakban felsorolt adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/A. § alapján – kötelező, minden egyéb esetben az ügyfélszolgálat igénybevételével önkéntes, és a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul:
  • a) panasz bejelentőjének neve, címe, továbbá a panasz bejelentésekor a panaszos által megadott egyéb adatok;
  • b) panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
  • c) panasz részletes leírása;
  • d) panaszos által bemutatott egyéb bizonyítékok, ezek jegyzéke;
  • e) a panaszos számára megküldött válaszlevél másolata;
  • f) panaszos telefonszáma;
  • g) beszélgetés hanganyaga, amennyiben az fentiek szerinti telefonszámot a panaszos használja.

2.5.3 Az adatkezelés célja:

 • Az ügyfélszolgálat igénybevétele során megadott adatok kezelésének célja a panasz, illetve a bejelentésben feltett kérdés megválaszolása, kivizsgálása, kezelése, továbbá a Felhasználó tájékoztatása a Társaság érdemi válaszáról.

A Társaság a fenti adatokon és célokon túl a Társasággal folytatott ügyfélszolgálati kommunikáció alkalmával a Felhasználó azonosításához és a kommunikáció során leírtak kivizsgálásához szükséges adatokat kezeli.

2.5.4. Az adatkezelés jogcíme:

 • az Ekertv. 13/A. § (3) bekezdése, nem fogyasztói panaszok esetén az érintett hozzájárulása, amelyet a bejelentéssel megadottnak tekint a Társaság, fogyasztói panaszok esetén a jegyzőkönyvek vonatkozásában a Fgytv. 17/A. § (5) bekezdése, amely szerint a hivatkozott adatkezelés kötelező.

3. A Felhasználó (érintett) jogai a Társaság adatkezelésével kapcsolatban

Az Infotv. 14-18. §-ai alapján az érintett (Felhasználó) jogosult arra, hogy a Társaság által kezelt személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérjen; azok helyesbítését kérje; továbbá törlését vagy zárolását kérje. A Felhasználó jogosult az önkéntes hozzájárulásán alapuló, a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejöttétől és teljesítésétől független adatkezeléseket megtiltani. Ilyen esetben is megőrzi azonban a társaság a személyes adatokat a fenti 2.4.5 pontban foglalt igényérvényesítési célból, az ott meghatározott 24 hónapos időtartam végéig.

A Társaság a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat törli, ha:

 • az adatkezelés jogellenes;
 • a Felhasználó az adatok törlését kéri;
 • a Felhasználó személyes adata hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 • A Felhasználó törlés iránti kérelme kizárólag a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, és az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. A Társaság a Felhasználó személyes adatainak kezelésére továbbá hozzájárulás nélkül illetve a hozzájárulás visszavonására vonatkozó kérelmét követően is jogosult az Infotv. 6 §-a alapján, amennyiben az a Társaság mint adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy a Társaság jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és nem áll fenn olyan körülmény, amelyre tekintettel az érintett személyes adatok védelméhez fűződő joga meghaladná a Társaság adatkezeléssel összefüggő érdekét.
 • Törlés helyett a Felhasználó kérheti személyes adatainak zárolását. Adatzárolás esetén a Felhasználó személyes adatai olyan azonosító jelzéssel kerülnek ellátásra, amelyek az adatok további kezelését végleges vagy határozott időre korlátozzák.
 • A jelen pont szerinti kérelmeket a Társaság az Ügyfélszolgálati elérhetőségeken fogadja.
 • A Felhasználó bármikor kérhet tájékoztatást a Szolgáltatói adatkezelésről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, vagy az adatfeldolgozó személyéről. A Társaság köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül, közérthető formában írásban megadni a tájékoztatást. A Felhasználó az adatkezelésről évente egy alkalommal ingyenesen kérhet tájékoztatást. Amennyiben az érintett ugyanarra az adatkörre vonatkozóan újabb tájékoztatást kér az adott évben, úgy a Társaság jogosult költségtérítést kérni. A Felhasználó által már megfizetett költségtérítés összegét a Társaság a Felhasználó részére visszatéríti, amennyiben a Felhasználó személyes adatainak helyesbítésére kerül sor vagy az adatok törlésre vagy helyesbítésre kerültek, illetve ha az Infotv. ezt előírja. Amennyiben a Társaság a kérelmet nem találja megalapozottnak és annak teljesítését megtagadja, a Társaság írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Társaság tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
 • A Felhasználó kérheti adatai helyesbítését, ha azok nem felelnek meg a valóságnak.
 • A Felhasználó a fentieken túl tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén), vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. A Társaság a tiltakozást kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében hozott döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben a Társaság a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett adatot továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

4. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – választása szerint – a Társaság székhelye vagy az érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.

Amennyiben a Felhasználó kérelme a Társaság által elutasításra kerül, azzal szemben a Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, vagy a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat. Amennyiben a Társaság tiltakozása tárgyában hozott döntésével nem ért egyet, vagy a Társaság határidőn belül nem dönt, a Felhasználó, a döntés közlésétől, vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

5. Záró rendelkezések

Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a FUTÁROM.COM-ot.

Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársunkkal.

A Társaság fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi szabályzat egyoldalú megváltoztatására. Ilyen esetben a változás tényét a Társaság honlapján jelzi. Az Adatvédelmi szabályzat mindenkori aktuális változata a FUTÁROM.COM megfelelő menüpontjában mindenkor elérhető.